Vivim en un món canviant, en el que és difícil preveure quin serà el context social i laboral del futur proper. Molts dels nostres alumnes s’orientaran cap a professions que ni tan sols existeixen avui en dia i utilitzaran en el seu dia a dia eines encara no inventades.

Per això, per respondre a aquests reptes, volem ajudar el nostre alumnat a conèixer-se bé com a persones i a desplegar les seves potencialitats i destreses, a descobrir com resoldre problemes, a treballar en equip, prendre decisions… creixent així com a persones AUTÒNOMES, CREATIVES I COMPROMESES.

OBJECTIU EDUCATIU

PERFIL DE L’ALUMNE/A

Hi ha una pregunta de fons que ens acompanya a l’hora d’establir la nostra proposta educativa: Quin tipus de persona volem educar? Són tres les paraules que volem que acompanyin el nostre alumnat en acabar la seva etapa escolar amb nosaltres: AUTONOMIA, CREATIVITAT I COMPROMÍS.

Les persones autònomes, creatives i compromeses són persones:

PERFIL DE L’EDUCADOR

Per treballar en l’educació de persones autònomes, creatives i compromeses, i per transmetre els valors que considerem imprescindibles per al món present i futur tenim educadores i educadors que estan l’alçada.

BASES PEDAGÒGIQUES

A la pràctica no tots aprenem de la mateixa manera ni tenim els mateixos interessos o talents.

Per això, la teoria de les intel·ligències múltiples aporta un suport essencial a la nostra pràctica educativa. Partint d’aquesta visió àmplia de la ment, la nostra proposta té quatre bases pedagògiques. Aquestes quatre bases són necessàries i es complementen i s’articulen amb la teoria de les IIMM i  ajuden al desenvolupament integral de la persona:

Les competències socials, comunicatives i de treball en equip són essencials en el món laboral i social, i obren les portes a una ciutadania responsable i compromesa.

Seguint el model dels germans Johnson, la clau de l’aprenentatge cooperatiu és utilitzar amb una finalitat didàctica el treball en petits equips d’alumnes, adoptant una estructura d’activitats que asseguri al màxim la participació igualitària i la interacció entre tots els integrants de l’equip i la finalitat del qual és que tots els membres del grup aprenguin els continguts escolars, cadascú fins el màxim de les seves possibilitats, i aprenguin, a més a més, a treballar en equip i altres valors com la solidaritat, el serveis als altres, el respecte per les diferències, l’ajuda mútua…

Hi ha cinc factors essencials que tota activitat cooperativa ha d’assegurar:

 • Interdependència positiva: el treball i l’esforç de cada membre de l’equip ha de ser necessari per assolir els objectius.
 • Responsabilitat individual: cada membre de l’equip és responsable de complir amb la part del treball que li correspon.
 • Interacció promotora: preferentment cara a cara, afavorint la comunicació i compartint espais, materials i diàleg.
 • Habilitats interpersonals: cal aprendre’n per crear un clima de confiança, saber gestionar el conflicte, animar-se i felicitar-se per les feines fetes.
 • Avaluació grupal: avaluen no només els continguts escolars apresos, sinó també fins a quin punt estan millorant en les seves relacions de treball eficaces.

L’estimulació primerenca és un conjunt d’activitats, jocs i exercicis físics que ajuden el cervell dels més petits a desenvolupar-se plenament, i fa que adquireixin eines físiques i intel·lectuals que els serviran durant tota la vida. Cal aprofitar el moment en què el cervell està en ple desenvolupament i la capacitat de l’infant no té límits.

La neurociència reconeix que la plasticitat del cervell és màxima entre els 0 i el 6 anys. El principal objectiu és assolir en l’infant noves connexions neuronals gràcies a nous estímuls que, repetits un número suficient de vegades, fan que aquestes connexions es converteixin en circuits neuronals.

Juntament amb això, es pretén crear interessos en el nen, ajudant-lo a desenvolupar i mantenir la curiositat natural que caracteritza els més petitis. Per això, se’ls ofereixen estímuls relacionats amb moltes àrees del coneixement i es treballa el desenvolupament del moviment, el llenguatge, la lectura, un tercer idioma, l’art, les ciències, les matemàtiques, la música…

Basant-nos en les aportacions de Glen Doman, creiem que en l’estimulació primerenca és molt important utilitzar la major quantitat de sentits possibles, diem que he ser “multisensorial”. A més a més, per tal que sigui efectiva, realitzem activitats atractives, utilitzant el material i el to de veu adequats, breus i ràpides, per evitar l’avorriment i mantenir l’atenció, repetides i diàries, aconseguint consolidar l’aprenentatge i les habilitats i creant circuits i connexions neuronals sòlides.

Aprendre a pensar requereix crear una cultura del pensament, tant individual com grupal, on el pensament es faci visible i es promogui de manera activa formant part de les experiències quotidianes i habituals dels alumnes.

Per això, despleguem rutines i destreses de pensament a l’aula, per ajudar el nostre alumnat a prendre consciència dels mecanismes cognitius que els permeten pensar de forma més eficaç. Amb aquests exercicis de metacognició, o reflexió sobre el propi pensament, aprenen a pensar amb destresa, de manera que els aprenentatges siguin rellevants i els puguin transferir a noves situacions, tant escolars com de la vida quotidiana.

Volem aconseguir que el nostre alumne busqui el significat de les coses, les seves relacions, semblances, diferències, categories i patrons. Volem que generin noves idees davant de múltiples situacions, que combinin idees pròpies amb les dels altres i vegin les coses des de diferents punts de vista; que identifiquin i resolguin problemes de diferents maneres.

Aprendre mitjançant el treball centrat en una necessitat del seu entorn amb la finalitat de millorar-lo. Aquesta és la clau d’aquesta proposta educativa basada en la responsabilitat social, l’exploració, l’acció i la reflexió.

Volem que els nostres alumnes arribin a ser bons ciutadans, capaços de mirar la realitat que els envolta i comprometre’s en la seva transformació. Estem convençuts que, des de ben petits, i de manera adaptada a la seva edat, són capaços de provocar canvis en el seu entorn.

L’aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte articulat on els participants aprenen mentre treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer les nostres emocions i les emocions dels altres i saber-les gestionar.

Aquesta intel·ligència emocional és una habilitat que es va aprenent al llarg de la vida des que som petits, per això considerem tan important que a l’escola acompanyem els nostres alumnes en el seu desenvolupament emocional.

Un nen que coneix i sap gestionar les seves emocions, no només tindrà bons resultats acadèmics, sinó que també serà competent emocional i estarà preparat per afrontar els reptes de la vida.

PLURILINGÜISME

L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que l’escola proporciona a l’alumnat els coneixements lingüístics, comunicatius i literaris que els calen per tenir les mateixes oportunitats.

La llengua oral i la llengua escrita reben un tractament integrat i no aïllat, considerant-les eines per a l’aprenentatge de totes les àrees de coneixement. L’aprenentatge de la llengua s’ha de situar en el marc de l’aprenentatge global curricular.

D’altra banda, oferim l’ensenyament de l’anglès com un deure ineludible en la societat actual, amb la següent oferta:

Sessions de classe en llengua anglesa:

 • 2 hores setmanals (English songs / Learn with me) a Infantil.
 • 3 hores reglades i 1 no reglada cada setmana a Primària.
 • 3 hores reglades a 1r, 3r i 4t i 4 hores reglades a 2n de Secundària, més 1 hora no reglada a cada nivell.
 • 3 hores reglades a Batxillerat, una d’elles amb desdoblament del grup classe.

Presència de la llengua anglesa en altres àmbits

  • Rutines diàries en anglès a Infantil.
  • Articles i textos de consulta en anglès sempre que aquesta sigui la llengua original (a Secundària i Batxillerat).
  • Vídeos en versió original, subtitulada si cal, sempre que l’anglès sigui la llengua utilitzada, a totes les etapes.
  • Incorporació progressiva d’activitats en anglès a tots els projectes a totes les etapes.
  • Possibilitat de realitzar el Treball de Recerca a Batxillerat en anglès.
  • Informació a l’alumnat i a les famílies sobre estades a l’estranger, colònies en anglès i qualsevol activitat que es consideri vàlida per assolir l’objectiu.
  • Opció de fer el Batxillerat Dual: cursant 6 assignatures en modalitat on line, l’alumne/a obté la la titulació de la High School (USA) al mateix temps que el Batxillerat propi.

ESCOLA VERDA

L’escola Mare de Déu de l’Assumpció forma part de la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya des del 2011. Vam ser la primera escola concertada de Badalona en formar part de la Xarxa. Juntament amb altres escoles de Badalona, es va crear la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Badalona (XES-Bdn) de la qual en formem part.

La nostra escola es va adherir a aquest projecte amb la intenció de sensibilitzar a la Comunitat Educativa en el respecte cap al medi ambient i, especialment, el seu entorn i instaurar tot un seguit de bones pràctiques ambientals.

Les nostres actuacions al llarg d’aquests anys han estat:

La reducció de residus mitjançant la introducció de la carmanyola des de P3 a 2n de Primària i del Boc’n Roll a partir de 3r de Primària.

La recollida selectiva de residus en el pati i dependències de l’escola.

La sensibilització a través de campanyes, tallers, xerrades, currículum sobre tot tipus de temes: residus, energia, estalvi d’aigua, estalvi energètic, soroll, canvi climàtic, consum responsable, salut ambiental, alimentació saludable i sostenible, biodiversitat i entorn natural…

El coneixement de l’entorn amb sortides, colònies, activitats a l’aula…

Tot això no seria possible sense la implicació de tota la Comunitat Educativa: Alumnes, professorat, AMPA, PAS, famílies… Implicació per a tenir cura de la Terra, el nostre planeta, però que també és la nostra llar..

ÁREES COMPLEMENTÀRIES

La quota que les famílies abonen mensualment fa possible que els alumnes cursin una sisena sessió diària dedicada al que anomenem àrees complementàries. Aquestes activitats no formen part estrictament del Projecte Curricular però són un complement educatiu a les àrees del Currículum i a altres aspectes que afavoreixen una Educació Integral de la Persona.

Les àrees complementàries a Infantil són

 • Jocs motrius
 • English songs
 • Jocs musicals
 • Expressió corporal
 • Ritme i habilitats
 • Learn with me.

Les àrees complementàries a Primària són

 • Taller d’anglès
 • Teatre
 • Robòtica i TICs
 • Taller de plàstica
 • Escacs

Les àrees complementàries a Secundària són

 • Tallers de llengües (català, castellà i anglès)
 • Taller d’ètica
 • Taller de religió
 • Taller de teatre
 • Taller “Experimentem les ciències socials amb les arts escèniques”

Aquestes sessions són impartides per professors i professores que es coordinen directament amb el claustre del centre i pertanyen a una empresa molt lligada a l’escola: CREACTIVA

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

LABORATORIS

Estudis actuals sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge valoren la motivació com a motor de la formació, i l’aprenentatge significatiu i aplicat com la millor forma d’aconseguir aquesta motivació, ja que els alumnes integren els coneixements adquirits en la seva situació diària.

Tant a l’ESO com al Batxillerat, l’escola potencia les ciències naturals (Biologia, Geologia, Física i Química) des de la vessant experimental i aplicada (STEM).

D’aquesta manera els alumnes d’ESO tenen optatives que els permeten assistir, en grups reduïts, als laboratoris per aplicar els coneixements adquirits durant les classes a una situació real.

El laboratori de Biologia i Geologia està dotat de microscopis òptics amb llum incorporada, així com diferents eines, materials, instruments, col·leccions i models humans i geològics que permeten als alumnes realitzar les sessions pràctiques que estan incorporades en el currículum de l’ESO i Batxillerat.

El laboratori de Física disposa del material necessari per treballar l’electricitat, el magnetisme, la cinemàtica, dinàmica, òptica i altres conceptes del currículum de física des de la vessant experimental i aplicada.

Al laboratori de Química, per aplicar els coneixements adquirits al llarg de l’ESO i del Batxillerat, trobarem les instal·lacions i tots aquells instruments i materials necessaris per a realitzar els experiments sobre reaccions i processos físics i químics, amb tots els mitjans de seguretat necessaris.

AULA INFORMÀTICA

Aula equipada amb 35 ordinadors de sobretaula.

Chromebooks

Un recurs important per afavorir el desenvolupament de la Competència Digital i del Treball Cooperatiu. Disposem de 102 chromebooks repartits en 9 armaris que es traslladen a l’aula on són necessaris.

Robòtica

L’objectiu de la robòtica és familiaritzar els alumnes amb les noves tecnologies treballant amb els kits de robòtica de LEGO MINDSTORM Education EV3.

S’utilitzen també en diferents cursos les tecnologies següents: Lego Spike, Lego WeDo, Next.

Les tasques que es treballen durant el curs busquen potenciar l’autonomia i, per tal d’aconseguir-ho, es plantegen reptes que els alumnes són capaços d’anar superant per ells mateixos. La figura del professor té l’objectiu de donar-los suport en l’aprenentatge de noves competències.

A Secundària es treballa de manera desdoblada i en grups cooperatius.

Altres recursos

Totes les aules estan equipades amb projectors i tots els professors disposen d’un ordinador portàtil que permet fer ús de múltiples recursos educatius a totes les àrees.

Per tal que tot el maquinari tingui una bona connexió a Internet, a l’escola hi ha instal·lades 61 antenes wifi amb els dispositius necessaris per fer la connexió el més segura possible. Disposem de tres xarxes de connexió wifi i dues xarxes de fibra òptica amb capacitat per 600 M respectivament.

ACCIÓ EVANGELITZADORA

L’Equip d’Acció Evangelitzadora i la resta de l’escola està marcada per l’estil de la fundadora Santa Càndida Mª de Jesús, que es caracteritza per:

 • Un clima impregnat de valors cristians en l’acompanyament a l’alumnat (amor, senzillesa, llibertat i alegria) que afavoreixen el desenvolupament del procés educatiu.
 • Una pedagogia atenta a la persona concreta i a les seves circumstàncies.
 • Una visió positiva de l’educació.

A més té la tasca d’animar a tota l’escola a educar per l’esperança i la recerca de sentit, ressaltant els valors de la justícia i la pau. Alhora ha de vetllar perquè a les diferents matèries es presenti una cultura oberta a les dimensions espirituals com religioses, oferint una perspectiva cristiana i proposar una visió del món en clau cristiana.

El nostre desig és que cada persona, tot respectant les creences i la trajectòria singular de cadascú, pugui fer el seu propi camí de creixement en la dimensió espiritual i de coneixement i seguiment de Jesús.

Ho fem oferint als membres de la Comunitat Educativa diferents itineraris i activitats:

ORIENTACIÓ I ACCIÓ TUTORIAL

A l’escola Mare de Déu de l’Assumpció, desenvolupem un pla d’Acció Tutorial i d’Orientació amb la finalitat d’acompanyar l’alumnat en el seu desenvolupament i encaminat cap al seu èxit a nivell sobretot personal, i també professional.

Planificat i alineat amb els valors del centre i la Fundació Educativa Jesuitinas, els seus objectius estan estretament relacionats amb cada etapa educativa, garantint així que és una eina dissenyada per donar suport a l’alumnat en els seus aprenentatges i en el seu creixement social i personal.

El pla d’orientació i acció tutorial busca tenir impacte a tres nivells:

Contribuint al desenvolupament personal i interpersonal, i al millor coneixement de les pròpies capacitats, emocions i actituds per tal de ser capaç de resoldre de forma autònoma els conflictes que sorgeixen a la vida, tant en el pla personal com en el social.

 • Tutories grupals.

A partir del PAT (Pla d’Acció Tutorial) i durant 1 sessió setmanal els alumnes milloren competències de caire social i personal a través d’activitats, xerrades,  dinàmiques de grup… que afavoreixen l’adquisició de valors i un major coneixement d’ells mateixos i dels altres.

 • Individuals.

Donem molta importància a l’acompanyament individual de l’alumne, al llarg del curs realitzem entrevistes individualitzades per fer seguiment del seu procés de creixement personal.

 • Educació emocional.

Treballem l’educació emocional com un dels pilars del desenvolupament de l’alumne de forma individual i grupal. Des del reconeixement de les pròpies emocions anem fent camí perquè siguin capaços d’expressar-les i regular-les.

Oferim suport per a la millora del rendiment escolar, fent especial èmfasi en l’atenció a la diversitat, la detecció i prevenció de dificultats d’aprenentatge i el seguiment del desenvolupament psicopedagògic dels alumnes. Disposem dels recursos següents:

 • DOP (Departament d’Orientació Psicopedagògica)
 • Assessorament de l’EAP (Equip Atenció Psicopedagògica)
 • Plans individualitzats per a alumnat amb dificultats específiques
 • Reforços a l’aula
 • Atencions individualitzades
 • Vetlladors

Impulsem el coneixement i el desenvolupament de capacitats i destreses que ajudin l’alumnat a formar-se per al seu futur laboral, acompanyant-los per descobrir el seu propi camí. Es duu a terme més especialment a 4t d’ESO i a 2n de BAT, informant de totes les sortides formatives i laborals, realitzant tests d’actitud i interessos i acompanyant-los en la presa de decisions de forma reflexiva.